Lappeenrannan lukioissa kouluttautuu arviointimentoreita

Osana Arviointia ja analytiikkaa -hanketta toteutetaan Lappeenrannan lukioissa arviointimentoreiden koulutuskokonaisuus. Sen tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen arviointitoimintaa ,
koulutuksenjärjestäjän, oppilaitosten ja opiskelijoiden näkökulmista.

Koulutuskokonaisuus alkaa alkukartoituksella, jossa kummankin lukion opetushenkilöstö vastaa sähköiseen kyselyyn. Vastauksista analysoidaan opetushenkilöstön vastaukset ja arviointimentoreiden vastaukset erikseen ja laaditaan kokonaiskuva kummankin lukion arviointikulttuurin lähtötilanteen toteamiseksi ja arviointimentoreiden oman ammatillisen kehityksen tueksi.

Kouluttajana toimii Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL)

Lähipäivien koulutussisällöt

Arviointitiedot ja taidot (assessment literacy) opetustoimessa
Mitä tiedämme tutkimusten perusteella opettajien arviointitiedoista -ja taidoista?
Tutkimusperusteinen arviointityö kuntakohtaisessa arviointityössä ja lukioiden arviointikulttuurin kehittämisessä sekä osana opiskelijan oppimisen arviointia: Mitä tiedämme tutkimuksen avulla oppimisen, arvioinnin ja osaamisen yhteydestä? Entä muiden taustamuuttujien yhteydestä oppimiseen ja osaamiseen?
Arviointipalautteen merkitys oppilaan ja opiskelijan arvioinnissa: mitä ja miten palautetta kannattaisi antaa ja miksi? Miten kansainvälisiä arviointeja, kuten PISAA, TIMMSiä, ICCSää, TALISta ja kansallisia oppimistulosarviointeja tulisi lukea ja käyttää hyödyksi?
Tavoitteet – arvioinnin kivijalka
Erilaiset tavoitteet, kuten tiedolliset, taidolliset (LOPS2015 ja paikalliset opetussuunnitelmat) ja niiden arviointi osana oppiaineen arviointia.
Oppimiskäsitys ja arviointi
Miten ja miksi erilaiset oppimiskäsitykset ja arviointimenetelmät liittyvät toisiinsa? Oppimiskäsityksen yhteys arvioinnin monipuolisuuteen.
Oppilaitoksen toimintakulttuuri ja arviointikulttuuri osana sitä
Mistä oppilaitoksen arviointikulttuuri muodostuu ja miten arviointikulttuuria voidaan kehittää?
Arvioinnin erilaiset tehtävät
Lähtötason arviointi (preassessment), joka tekee opiskelijan aiempaa osaamista näkyväksi ja auttaa seuraavien tavoitteiden asettamisessa, Oppimisprosessin arviointi (formative assessment) ja osaamisen arviointi (summative assessment).
Krathwholin ja Andersonin taksonomian ajattelu (2001) osaamisen
arvioinnissa
Ylioppilastutkinnon eri kokeiden tehtävät. Miten taksonomiaa voi käyttää osaamisen arvioinnissa?
Monipuolinen arviointi Oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi. Arvioinnin erilaisia menetelmiä (mm. itse- ja vertaisarviointitaidot, ryhmäarviointi). Opiskelijoiden osallisuus itse- ja vertaisarvioinnissa sekä oppimiskeskusteluissa. Miten itse- ja vertaisarviointitaitoja kehitetään osana opiskelija oppimisprosessia?
Digitaalisuus arvioinnissa Mitä lisäarvoa digitaalisuus arvioinnille antaa? Mitä uudenlaisia toimintamalleja digitaalisuus tuo?Digitaalisen portfolion rakentaminen oppimisen arvioinnissa? Arviointityö verkossa (esim.
lukiokoulutuksessa itsenäisten kurssien ohjaaminen ja arviointi). Digitaalisuus ylioppilastutkinnossa
Järjestelmätason arviointi kunnan opetustoimessa. Mitä, miten ja miksi
arvioidaan? Miten arvioinnin tuloksia käytetään esim. toiminnan
kehittämisessä?
Miten suunnittelen ja toteutan arviointikoulutuspäivän?

© 2019 Arviointia ja Analytiikkaa
Suositeltu
Hankkeen suunnittelu- ja aloitusvaiheessa olemme tehneet yhteistyötä sekä kartoittaneet sen…